top of page

Политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА STARSMILE-BG.COM  
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1). Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от "„Алстром Трейдинг” ЕООД (ЕИК 205448454) на собствения си уебсайт starsmile-bg.com , за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на уебсайт  starsmile-bg.com , собственост на „Алстром Трейдинг” ЕООД.
2). Страни по настоящия договор са „Алстром Трейдинг” ЕООД от една страна и всеки потребител, ползващ уебсайт starsmile-bg.com .
3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като уебсайт starsmile-bg.com  е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от уебсайт starsmile-bg.com .
5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на електронния магазин , след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 
ІІ. ТЕРМИНИ
 
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етикeта или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ”„Алстром Трейдинг” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана и съхранявана от „Алстром Трейдинг” ЕООД, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „Алстром Трейдинг” ЕООД
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 
1). „Алстром Трейдинг” ЕООД  предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си starsmile-bg.com , при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „Алстром Трейдинг” ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
3). „Алстром Трейдинг” ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта starsmile-bg.com , независещи от екипа на същия.
4). Потребителското име , с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Алстром Трейдинг” ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „Алстром Трейдинг” ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етикeта, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Алстром Трейдинг” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Алстром Трейдинг” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Алстром Трейдинг” ЕООД.
7). Регистрирайки се в уебсайта на „Алстром Трейдинг” ЕООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на „Алстром Трейдинг” ЕООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 
ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
1). „Алстром Трейдинг” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Алстром Трейдинг” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4). „Алстром Трейдинг” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Алстром Трейдинг” ЕООД.
5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в starsmile-bg.com , Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „Алстром Трейдинг” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в  starsmile-bg.com  (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуг (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от „Алстром Трейдинг” ЕООД за целите на директния маркетинг.
7). „Алстром Трейдинг” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
8). С регистрацията си в starsmile-bg.com , потребителят разрешава в потребителските му профили starsmile-bg.com , Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Алстром Трейдинг” ЕООД.

V. РАЗЯСНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СТЪПКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ-КУПУВАЧ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТА STARSMILE-BG.COM 
 
1). Зареждайки заглавната интернет страницата starsmile-bg.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и Общите условия за ползване на сайта и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.
2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя.
4 ). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
5 ). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „Алстром Трейдинг” ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.
6 ). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „Алстром Трейдинг” ЕООД. Преводи на парични суми от „Алстром Трейдинг” ЕООД към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.
 
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
1 ). „Алстром Трейдинг” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
2 ). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
3 ). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
4 ). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
5.) Промоциите предлагани към всеки продукт са индивидуални. „Алстром Трейдинг” ЕООД запазва правото си да променя условията на промоциите.
6.) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Алстром Трейдинг” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
чрез използване на Онлайн магазин, собственост на “„Алстром Трейдинг” ЕООД”, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул.Витиня 2, Управител: Ирина Ганчова.
Този Договор при общи условия, наричан по-долу само „Договор”, относно сроковете и условията посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на „Алстром Трейдинг” ЕООД  чрез уебсайта starsmile-bg.com .
Позоваванията в този Договор на "Онлайн Магазин" се отнасят до Онлайн Магазина, собственост и управляван от „Алстром Трейдинг” ЕООД , разположен върху starsmile-bg.com . Прочетете внимателно този договор, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.
Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „„Алстром Трейдинг” ЕООД , с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договора, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Общите условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между Вас и „Алстром Трейдинг” ЕООД.
„Алстром Трейдинг” ЕООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и „Алстром Трейдинг” ЕООД  се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.
І.ДЕФИНИЦИИ
„Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на „Алстром Трейдинг” ЕООД , преди получаването на поръчаната стока/услуга
„Дистанционна търговия” - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.
„Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.
„Дългосрочно” – не еднократно
„ЗЕТ” – Закон за електронната търговия
„ЗЗД” – Закон за задълженията и договорите
„ЗЗП” – Закон за защита на потребителите
„Личен профил” - Софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на „Алстром Трейдинг” ЕООД  , базирана и достъпна чрез Уебсайта. Възможностите на „Личен профил” са достъпни чрез въвеждане на Потребителско име и Парола и дават възможност на Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина.
„Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.
„Онлайн магазин” – софтуерен продукт, като услуга, изключителна интелектуална собственост на „Алстром Трейдинг” ЕООД, предоставяна от Търговеца на Потребителите, чрез Уебсайта starsmile-bg.com , даваща възможност за дистанционна търговия.
„Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка Уебсайта, посредством публикувани оферти.
„Партньорски програми” – Програми за дългосрочно участие на физически и/или юридически лица, ориентирани към увеличаване на стокооборота при цени с отстъпка
„Посетител на Уебсайта” – Всяко дееспособно и правоспособно, физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта и е попълнило регистрационна форма, даваща му възможност да разглежда пълната информация за оферираните стоки на Уебсайта и за регистрацията му като Потребител в Онлайн магазина. Регистрацията е безплатна.
„Потребител” – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на този договор. Регистрацията е безплатна.
„Приносител” – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги Потребител
„Свързани лица” – Лицата свързани, с която и да било от страните по този договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:
а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
б) работодател и работник;
в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
г) съдружниците;
д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
з) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
и) лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.
„Търговец” - „Алстром Трейдинг” ЕООД  в качеството си на вносител, продавач или на дистрибутор, на стоките пазарувани в Онлайн магазина
„Търговски партньори” – Търговци, с които „Алстром Трейдинг” ЕООД  е с дългосрочни търговски отношения
„Уебсайт” – Уебсайт, собственост на „Алстром Трейдинг” ЕООД , с адрес https:/www.starsmile-bg.com   и всичките му Интернет страници.
ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ.
1). Всеки Посетител, регистриран в Уебсайта на „Скорпион 96” ООД, може да се регистрира като купувач на оферираните в него, стоки/услуги.
2). Регистрацията е безплатна, при първа поръчана доставка и е еднократна за всички последващи, освен ако няма основания за прекратяването й.
3). С регистрацията, се създава Личен профил на Потребителя, достъпен чрез Уебсайта, регистриращ всяка покупка и даващ възможност да Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина.
4). Регистрацията може да се прекрати (дерегистрация) по всяко време, по желание на Потребителя или от страна на „Алстром Трейдинг” ЕООД, в предвидените в Договора и в Общите условия за ползване на Уебсайта, случаи.
5). Дерегистрацията на един Потребител, е възможно, но не е задължително да доведе до автоматичната дерегистрация на всички останали регистрирани Потребители, които са свързани лица с него.
6). След дерегистрацията, нова регистрация на същия Потребител е възможна не по-рано от 12 месеца от датата на дерегистрацията.
7). В срока по предходната точка, няма възможност за регистрация на лица, които са свързани лица с дерегистрирания Потребител.
ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК
1). Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба на Уебсайта на „Алстром Трейдинг” ЕООД , в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път, поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез наложен платеж.
2 ). Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката/услугите оферирани на Уебсайта, за времето през което, тази оферта е активна.
3 ). Офертите задължително съдържат информация за:
1. името и адреса на доставчика - „Алстром Трейдинг” ЕООД, гр.София, ул.Витиня 2 
2. основните характеристики на стоките или услугите;
3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка.
Забележка:
а). „Алстром Трейдинг” ЕООД  си запазва правото, да обявява цени с отстъпка за Потребители на Търговски партньори и/или Партньорски програми.
4 ). С една поръчка могат да се заявят не повече от 10 броя от една и съща стока/услуга
5 ). С натискане на бутона „Изпрати”, поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.
6 ). Когато е избран „наложен платеж”, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето направило поръчката.
7 ). След извършване на авансово плащане или след индивидуализиране на поръчващия по предходния пункт, направената поръчка се счита за приета.
8 ). С приемането на поръчката, настоящия Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.
9 ). Макар регистрацията на Потребителя да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.
ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ
1).„Алстром Трейдинг” ЕООД  е в състояние за приема поръчки за доставка на стоки/услуги оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, „Алстром Трейдинг” ЕООД  няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя. При използване на ВПОС, сумите се въстановяват по картата, с която е направено плащането.
2). За приетата поръчка, Потребителят получава съобщение на посочения от него Е-мейл адрес в регистрационната форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от „Алстром Трейдинг” ЕООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.
3). Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, „Алстром Трейдинг” ЕООД си запазва правото да приеме направените поръчки, след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя, преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Всички кредитни и дебитни карти титулярите са обект на проверките за достоверност и разрешение от издателя на картата и от „Алстром Трейдинг” ЕООД. Ако издателят на Вашата карта за плащане, откаже да разреши плащането на „Алстром Трейдинг” ЕООД, или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, „Алстром Трейдинг” ЕООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на доставката .

V. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.
1). Всички цени на оферираните стоки/услуги са в български лева с включен ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.
2). Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.
3). „Алстром Трейдинг” ЕООД си запазва правото да изменят цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля оферирани стоки/услуги, по всяко време. 
4). Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.
VІ. ГАРАНЦИИ.
1). Настоящия раздел не се прилага за стоки втора употреба.
2). Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
3). Външни несъответствия на стоката с Договора, са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, разлика в цвета и дизайна.
4). Вътрешни несъответствия на стоката с Договора, са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени, освен след продължително използване на стоката, освен ако не се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини за които Търговецът не отговаря.
5). Всяко външно несъответствие на стоката с Договора, следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
6). Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.
7) Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
8).  Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на два месеца, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.
9). Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 2 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.
VІІ. РЕКЛАМАЦИИ
1). Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.
2). При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
3). При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
4). Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София, п.к. 1836, ул. Витиня 2
5). При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи и снимков материал, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
6). Рекламацията на стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
7). Рекламацията на услуги може да се предяви до 2 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
VІІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
1). Ако поръчана стока/услуга станат временно недостъпни за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.
2). Ако поръчана стока/услуга, станат постоянно недостъпни за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя, подходяща алтернативна стока/услуга, която да му достави на същата цена, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти. При използване на ВПОС, сумите се въстановяват по картата, с която е направено плащането.
3). Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневния срок от сключване на Договора.
4). Постоянна недостъпност е налице когато поръчаната стока/услуга не била доставена повече от 60 дни от сключване на договора.
5). „Алстром Трейдинг” ЕООД декларира, че е положило всички усилия, възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят, ако цветовете на оферираната и доставената стока, са от едни и същи цветови гами.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ
1). Договорът не се счита за прекратен след изтичане на срока по пункт ІІІ.9, а продължава да действа като безсрочен.
2). Договорът се счита за изпълнен, с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.
3). Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 2(втория) работен ден от сключването му или до 2(втория) работен ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай, Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му  получената стока/услуга освен ако не се касае за услуга използвана в момента на получаването й. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка.
4). При връщането на стоката/услугата, по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя, в 7 (седем) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол. При използване на ВПОС, сумите се въстановяват по картата, с която е направено плащането.
5). В случай на временна или постоянна недостъпност по пункт VІІІ.3 и VІІІ.4, Потребителят има право, с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. Търговецът е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя, в 7 (седем) дневен срок от прекратяване на договора. При използване на ВПОС, сумите се въстановяват по картата, с която е направено плащането.
6). Ако потребителя иска да се откаже от договора и да върне получената стока/услуга, след изтичане на сроковете по т.3, това става по писмено споразумение с Търговеца, при което Потребителят дължи както връщане на доставената стока/услуга, така и неустойка в размер до 30 (тридесет) % от стойността на стоката/услугата.
7). При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онтлайн магазина и в Уебсайта на „Алстром Трейдинг” ЕООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1).„Алстром Трейдинг” ЕООД си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.
2). В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на този договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца
3). Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договора, или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.
4 ). По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
5 ). При едностранна промяна на настоящия Договор от „Алстром Трейдинг” ЕООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени!
6). Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, който влиза в сила от 25.06.2018г., актуализираме Декларацията си за поверителност:
Ние събираме, съхраняваме и обработваме данните Ви за реализиране на Вашата покупка на сайта и всички възможни по-късни искания, които са свързани с нашите услуги. Може да ни е необходима лична информация, включително, но не само - име, пол, дата на раждане, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за доставка (ако е различен), стационарен номер, мобилен номер, номер на факс, данни за плащане, данни за банкова сметка или кредитна карта.

Ще използваме информацията, която ни предоставяте, за да обработваме Вашите поръчки и да Ви предоставим услугите и информацията на нашия сайт. Освен това, ще използваме тази информация, за да администрираме профила Ви, да проверяваме извършваните финансови операции във връзка с плащания, които правите онлайн през нашия сайт, да проверяваме съдържанието на сваляните от Вас данни от нашия сайт, да подобряваме оформлението и/или съдържанието на страниците на нашия сайт и да ги персонализираме за потребителите, да идентифицираме посетителите, да извършваме проучване на демографските данни на нашите потребители, да изпращаме информация, която смятаме, че може да Ви е полезна или която сте поискали от нас, включително и информация за нашите продукти и услуги, при условие че сте посочили, че не възразявате да бъдете обезпокоен за тези цели. Единствено, ако сте се съгласили, можем да се свържем с Вас по имейл с подробности за други продукти и услуги. Ако предпочитате да не получавате рекламни съобщения от нас, можете да се откажете от тази услуга по всяко време. 

Можем да предоставим Вашето име и адрес на трето лице, за да се направи доставка на закупения от Вас продукт (например на наш куриер или доставчик). 

Плащанията, които се правят през сайта, ще бъдат обработени от наш агент. Вие само трябва да ни предоставите точна, актуална и неподвеждаща информация и да ни информирате при промени. Вашите детайли относно поръчката се съхраняват при нас, но от съображения за сигурност не могат да бъдат извлечени директно от нас. Вие обаче можете да получите достъп до тази информация като влезете в профила си. В него можете да видите информация за Вашите поръчки, които са били изпълнени, тези, които са активни в момента и тези, които скоро ще бъдат изпратени. Бихте могли да промените Вашия адрес, банкови детайли, както и абонирането Ви към който и да е наш бюлетин. Задължени сте да се отнасяте конфиденциално с данните Ви за достъп на сайта и да не ги предоставяте на неупълномощени трети лица. Ние не можем да поемем никаква отговорност за злоупотреба с пароли, освен ако причината не е по наша вина.

Ако решите да ни предоставите лична информация, Вие се съгласявате с прехвърлянето и съхранението й на нашите сървъри.

Други употреби на Вашата лична информация

Можем да използваме вашата лична информация за мнения и пазарно проучване. Вашите данни са анонимни и ще се използват само за статистически цели. Можете да изберете да се откажете от това по всяко време. Всички отговори на анкети и проучвания няма да се предоставят на трети лица. Разкриване на Вашия имейл адрес е необходимо, само ако желаете да вземете участие в проучвания. Запазваме отговорите на анкетите отделно от Вашия имейл адрес.

Също така можем да Ви изпращаме друга информация за нас, за сайта, за други наши уеб сайтове, продукти, търговски промоции, бюлетини, информация, свързана с други дружества или наши бизнес партньори. Ако предпочитате да не получавате допълнителна информация, описана в този параграф, моля кликнете на линка със заглавие "Отпишете се", намиращ се на всеки имейл, който Ви изпращаме. В рамките на 7 работни дни (дни, които не са нито събота и неделя, нито официален празник в България) от получаването на Вашето желание за отписване, ние ще деактивираме тази опция. Ако вашето запитване е неясно, ще се свържем с Вас за уточняване.

Допълнително можем да използваме данните на потребителите на сайта напълно анонимно с различни цели, включително и установяване на местоположението на потребителите и използването на някои аспекти на сайта и да предоставим тази информация на трети лица като издатели, но отново напълно анонимно. Искаме да подчертаем, че чрез тези данни няма как да бъдете идентифицирани.

Разкриване на Вашата информация

Можем да разкрием лична информация, за да отговорим на законови изисквания, за да приложим политиката на сайта, да изясним проблеми, възникнали във връзка с нарушаване на правата на други или да се защитят права, собственост или безопасност. Информацията ще бъде оповестена в съответствие с наложените закони и подзаконови актове. Също така можем да споделим Вашата лична информация в следните ситуации на:
1 . Трети лица, с които ползваме общо съдържание и услуги (като регистрация, сделки и за връзка с клиенти), в случаи, които налагат откриване и предотвратяване на потенциално незаконни действия и нарушения на нашите политики, както и за спомагане за вземането на решения за продукти, услуги и комуникации. Тези трети лица ще използват тази информация, за да Ви изпращат маркетингови съобщения, само ако вие сте поискали техните услуги.

2 . Доставчиците на услуги, който ни помагат с нашите бизнес операции (като разследвания за измами, събиране на дължими суми, филиални, наградни програми и връзка с клиентите).

3. Други трети лица, на които Вие изрично сте пожелали да изпратим Вашата информация (или за които Вие изрично сте уведомени и сте съгласни).

4. Законови органи, други правителствени агенции или трети лица, искащи информация, свързана с наказателно разследване, предполагаемо незаконна дейност или всяка друга дейност, която може да застраши нас, Вас или някой друг потребител на Badu.bg. Личните данни, които бихме предоставили, включват Вашето потребителско име и история на ползване на сайта, име, град, окръг, телефонен номер, имейл адрес, жалби за измами и всичко, което смятаме за важно.

5. Други агенции във връзка с разследване на измами, нарушаване на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност, която ние смятаме за неподходяща, било то в споразумение за поверителност или както се изисква от закона. При такива обстоятелства, ние можем да разкрием име, адрес, град, окръг, пощенски код, държава, телефонен номер, имейл адрес и име на фирма.

6. Други бизнес партньори, с които планираме да се слеем или бъдем закупени от тях. (В подобна ситуация ние ще изискваме новото предприятие да следва нашата политика за защита на личните данни. Ако Вашата лична информация ще бъде използвана в противоречие с тази политика, ще получите предупреждение.) 

Състезания

За всяко състезание ние използваме данните, за да уведомим победителите и да рекламираме нашите предложения. Можете да намерите допълнителна информация, когато е приложима, в нашите условия за участие на съответния конкурс.

Трети лица и връзки

Може да споделим Вашите данни с други фирми, които са ни партньори, както и с нашите агенти и подизпълнители, които обработват данните на потребителите. Например, може да използваме трети лица за предоставянето на продукти до Вас, за събиране плащания от Вас, за анализиране на данни и маркетингови проучвания, за обслужването на клиенти. Можем да обменим информация с трети лица и за защита от измами и намаляване на кредитния риск. Можем да прехвърлим нашата бази данни, съдържаща Вашите лични данни, ако продадем нашия бизнес или част от него. Освен в посочените ситуации и изисквания по-горе, ние няма да продаваме или разкриваме Вашите лични данни на трети лица без да сме получили предварително съгласие или сме задължени да го направим по закон. Сайтът може да съдържа реклама на трети лица, както и връзки към други сайтове. Моля, имайте предвид, че ние не сме отговорни за защита на личните данни или съдържанието на тези трети лица или други сайтове.

Не толерираме СПАМ

Ние и нашите потребители не толерираме спам-а. За да комуникираме с Вас, както Вие желаете, моля задайте Вашите предпочитания в профила си.  Моля, свържете се с нас във връзка с проблеми със спам или некоректни имейли. Нямате право да използвате нашите канали за комуникация за изпращане на спам или друго съдържание, което би нарушило Общите условия.

Защита на профила Ви

Паролата Ви е ключът към Вашия профил. Използвайте числа, букви и специални символи, и не разкривайте Вашата парола на никого. Ако все пак споделите паролата си или Вашата лична информация с други хора, не забравяйте, че Вие сте отговорни за всички действия, предприети от Вашия профил. Ако не сте Вие този, който управлява Вашия профил, може да бъдете замесен в правно обвързващи действия, предприети от Ваше име. Ето защо, ако Вашата парола е компрометирана поради някаква причина, трябва незабавно да уведомите "starsmile-bg.com" и да промените паролата си.

Сигурност

Информацията Ви се съхранява на нашите сървъри. Ние се отнасяме към Вашите данни с голяма отговорност и използваме много инструменти, за да ги защитим от неупълномощен достъп (криптиране, пароли, физическа сигурност, и т.н). Въпреки това, както вероятно знаете, трети лица могат да се намесят незаконно или да им се предостави достъп от други потребители и да злоупотребяват с Вашата лична информация, която съхраняваме на сайта. Ето защо, въпреки че ние работим много усилено, за да защитим личните Ви данни, ние не обещаваме, че Вашата лична информация или лични съобщения винаги ще останат несподелени.

Ние разполагаме с подходящи технически и охранителни системи, за да предотвратим неупълномощен достъп, случайна загуба или унищожаване на информацията Ви. Съхраняваме Вашите лични данни на защитен сървър. Използваме firewalls на нашите сървъри. Когато събираме информация за плащане с карти по електронен път, използваме криптиране с помощта на SSL кодиране. Все пак не можем да гарантираме 100% сигурност, но изброеното прави трудно за един хакер да разшифрова Вашите данни. Силно Ви препоръчваме да не изпращате каквито и да е детайли относно кредитни или дебитни карти в некриптирани електронни комуникации с нас. Разполагаме с физически, електронни и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхраняването и разкриването на Вашата информация. Във връзка с нашите процедури за сигурност, понякога може да поискаме доказателство за самоличност преди да разкрием лична информация за Вас. Вие сте отговорни за защита срещу неупълномощен достъп до Вашата парола и компютър.

Бисквитки

Приемането на бисквитки не е задължително, за да посетите сайта. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че използването на опцията "Кошница" на сайта и поръчването е възможно само с активирането на бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които идентифицират Вашия компютър на нашия сървър като уникален потребител, когато посещавате определени страници в сайта и те се съхраняват от Вашия интернет браузър на хард диска на компютъра Ви. Бисквитки могат да бъдат използвани за разпознаване на вашия IP адрес, което Ви спестява време, докато сте на сайта или искате да влезете в него. Използваме бисквитки за Ваше удобство (например, за да се помнят автоматично Вашите данни, когато искате да добавите артикул към Вашата „Кошница“ без да се налага отново да въведете Вашия имейл адрес), а не за да получаваме или използваме информация за Вас (например за маркетингови цели). Вашият браузър може да настроен да не приема бисквитки, но това ще ограничи използването Ви на сайта. Моля, доверете ни се, че използването на бисквитки няма странични цели и няма да се сдобиете с вируси. Ако искате да разберете повече информация за бисквитките, отидете на http://www.allaboutcookies.org или за да разберете как да ги деактивирате от във Вашия браузър, отидете на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. 

Този уебсайт използва услугите на Google Analytics предоставени от Google, Inc. ("Google"). Google Analytics използва бисквитки, които са текстови файлове, намиращи се на вашия компютър, за да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитки за Вашето ползване на сайта (включително IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценка на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на сайта за администраторите и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на сайта и използването на интернет като цяло. Google може да предостави тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва IP адрес-а Ви с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки като промените настройките на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, няма да можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате с обработката на вашите данни от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Вашите права

Ако сте загрижени за Вашите данни, имате право да поискате достъп до тях. Вие имате право да изискате от нас да коригираме неточности в данните Ви напълно безплатно. На всеки етап Вие също имате право да поискате да спрем да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели.

Общи условия

Ние може да променим тези Общи условия по всяко време чрез публикуването на промените на сайта.

Обслужване на клиенти
+359 988 22-10-20
Office@starsmile-bg.com

bottom of page